Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Aletta’s Creatieve Hof
Ribberserf 9, 7722 AV Dalfsen
E-mailadres: info@alettashof.nl
KvK-nummer: 08192707
BTW-identificatienummer: NL138737034
Bankrekening:

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten tussen Aletta’s Creatieve Hof en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten kunt u de tekst van deze algemene voorwaarden lezen op www.alettashof.nl via de link Algemene Voorwaarden.
3.3 Het accepteren van een offerte en/of het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden accepteert.
3.4 Aletta’s Creatieve Hof behoudt zich het recht voor ten allen tijde deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 4 – Offerte
4.1 Offertes zijn slechts geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 5 – Overeenkomsten
5.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Aletta’s Creatieve Hof.
5.2 Aletta’s Creatieve Hof is gerechtigd – binnen wettelijke kaders – aanvullende informatie op te vragen die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Aletta’s Creatieve Hof gegronde reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.3 Aletta’s Creatieve Hof zal geaccepteerde bestellingen na ontvangst van betaling binnen 5 dagen uitvoeren.
5.4 Indien de afhandeling van de bestelling vertraging ondervindt, of niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1 Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de bestelling binnen 7 dagen na de datum van ontvangst te herroepen.
6.2 Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet koper het product in de originele ongebruikte staat en verpakking retourneren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
7.1 De kosten van een retourzending komen geheel voor rekening van koper;
7.2 Wanneer er volledig aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan, krijgt koper het volledige betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort op zijn rekening, niet zijnde de verzendkosten.
7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde terugbetaling, waarbij alle onkosten die gepaard gaan met deze afwijkingen zullen verhaald worden op de afzender.

Artikel 8 – Retourneren
8.1 Retourzendingen (op basis van artikel 6) worden uitsluitend geaccepteerd wanneer dit vooraf schriftelijk per e-mail is gemeld aan Aletta’s Creatieve Hof (info@alettashof.nl). Koper ontvangt per e-mail een retournummer en instructies voor de retourzending.
8.2 Koper ontvangt een bevestiging per e-mail zodra Aletta’s Creatieve Hof de retourzending heeft ontvangen en afgehandeld. Restitutie van het aankoopbedrag zal geschieden volgens artikel 7.2/7.3
8.3 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door Aletta’s Creatieve Hof niet aangenomen, ongeacht de redenen van het retourneren.

Artikel 9 – Prijs
9.1 Prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen inbegrepen, verzendkosten zijn voor rekening van koper.
9.2 Aan verkeerde prijsinformatie ten gevolge van zetfouten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Garantie
10.1 Aletta’s Creatieve Hof staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de kant van koper vallen niet onder de garantie.
10.2 Kleuren op een beeldscherm kunnen afwijken van de echte kleur van het artikel en zijn geen reden tot reclamatie.

Artikel 11 – Levering
11.1 De bestelling wordt door Aletta’s Creatieve Hof in een deugdelijke verpakking verzonden.
11.2 De levering van de producten aan koper vindt plaats op het tijdstip waarop de bestelling gereed is voor verzending aan koper.
11.3 Na betaling en afhandeling van de bestelling – vanuit de webshop – wordt deze bij de PostNL ter verzending aangeboden. Aletta’s Creatieve Hof doet haar uiterste best om de bestelling binnen 2 werkdagen na betaling aan te bieden aan PostNL. Na verzending van de bestelling ontvangt koper een bevestigings e-mail voor de verzending. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres in Nederland is. Voor het niet tijdig bezorgen door PostNL kan Aletta’s Creatieve Hof niet aansprakelijk worden gesteld.
11.4 Indien er een persoonlijke bestelling is geplaatst, die nog gemaakt moet worden, dan doet Aletta’s Creatieve Hof haar uiterste best om de bestelling binnen 7 werkdagen na betaling aan te bieden aan PostNL nadat de betaling is bijgeschreven. Deze in opdracht gemaakte bestelling kan niet geretourneerd of geannuleerd worden. Na verzending van de bestelling ontvangt koper een bevestigings e-mail voor de verzending. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres in Nederland is. Voor het niet tijdig bezorgen door PostNL kan Aletta’s Creatieve Hof niet aansprakelijk worden gesteld. Voor Bruidsboeketten geldt een afwijkend verzendingstermijn
11.5 Aletta’s Creatieve Hof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. Indien koper dat wenst kan Aletta’s Creatieve Hof de bestelling verzekerd laten verzenden.
Koper kan dit bij het plaatsen van de bestelling vermelden. Het Track & Trace nummer ontvangt koper in een bevestigings e-mail voor de verzending.
11.6 Koper verplicht zich ertoe, de ontvangen bestelling direct te controleren. Eventuele gebreken en/of beschadigingen moet koper binnen 24 uur schriftelijk per e-mail melden aan Aletta’s Creatieve Hof (info@alettashof.nl).

Artikel 12- Annuleren
12.1 Het is mogelijk een geplaatste bestelling binnen 24 uur te annuleren, mits deze nog niet verzonden is, door een e-mail te sturen aan info@Aletta’s Creatieve Hof.nl. Uw annulering is pas definitief als u hiervan een schriftelijke bevestiging van Aletta’s Creatieve Hof via e-mail heeft ontvangen.
12.2 Indien u de geannuleerde bestelling (binnen 24 uur en nog niet verzonden) reeds heeft voldaan, zal Aletta’s Creatieve Hof zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen het totaalbedrag aan koper terug storten.
12.3 Betaalde bestellingen die binnen 24 uur worden geannuleerd en reeds zijn verzonden kunnen alleen nog worden aangemeld als retouren via het herroepingsrecht (zie artikel 6).

Artikel 13 – Betalingen
13.1 Betaling kan geschieden d.m.v. een I-deal betaling of bij het afhalen van de bestelling bij Aletta’s Creatieve Hof.
13.2 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt koper een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
13.3 Bij betaling per overboeking geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Aletta’s Creatieve Hof.
13.4 Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen is bijgeschreven op het rekeningnummer van Aletta’s Creatieve Hof, zal de bestelling door Aletta’s Creatieve Hof worden geannuleerd.
13.5 Afhandeling van de bestelling vindt plaats nadat de betaling is bijgeschreven op rekening van Aletta’s Creatieve Hof.

Artikel 14 – Klachten
14.1 Bij klachten over onze artikelen en/of diensten kunt koper via de website of per e-mail contact opnemen met Aletta’s Creatieve Hof.